Otrdiena, 21. Septembris
Vārda dienas: Matīss, Modris, Mariss LV ENG
Informācijai
Kontakti
Kluba rekvizīti
Statūti
Kluba vēsture
Ventspils čempionāts kērlingā
Ventspils kauss
Ziemassvētku kauss
Spēles noteikumi
Turnīri petankā
Ventspils čempionāts petankā
Ventspils novads
Pērles
IceSharks
Co2
Lavīna
Ice Storm
QUATTRO
NEW AGE
Turnīri Latvijā
Turnīri ārpus Latvijas
Spēļu rezultāti
Rezultātu tabula
Spēļu kalendārs
Rezultātu tabula
Spēļu rezultāti
Rezultātu tabula
Rezultātu tabula
Rezultātu tabula
Rezultātu tabula
Standings / Kopvērtējums
LIVE SCORES
Results / Rezultāti
Komandas / Teams
Turnīra norise / Agenda
Izspēles kārtība / Game procedure
Kopvērtējums / Standings
Spēļu rezultāti / Results
Spēļu rezultāti
Kopvērtējuma tabula
Standings / Kopvērtējums
Results / Rezultāti
Rezultātu tabula
Rezultātu tabula
Rezultātu tabula
Rezultātu tabula
Fotogalerija
SLUDINĀJUMI
Ventspils kērlinga kluba statūti

 

Reģistrēti biedrību un nodibinājumu reģistrā
Rīgā, 2005. gada 12.oktobrī
ar Nr.40008070580
Izmaiņas reģistrētas
Reģistrēti biedrību un nodibinājumu reģistrā
Ventspilī, 2009. gada 01.decembrī
ar Nr.40008070580

 

VENTSPILS KĒRLINGA KLUBA

STATŪTI

 

1.nodaļa. Biedrības nosaukums.

1.1. Biedrības pilns nosaukums ir „Ventspils kērlinga klubs”.
1.2. Biedrības saīsināts nosaukums ir VKK ( turpmāk tekstā - VKK).
1.3. VKK nosaukums angļu valodā ir „Ventspils Curling Club”.

2.nodaļa. Biedrības mērķi un uzdevumi.

2.1. VKK mērķi un uzdevumi ir:
2.1.1. atbalstīt un veicināt kērlinga, kā sporta veida, popularizēšanu un attīstību Ventspilī, tās apkārtnē un Latvijā;
2.1.2. veicināt VKK biedru veselīgas atpūtas organizēšanu, fiziskās un garīgās veselības saglabāšanu un uzlabošanu. Ar VKK darbību un biedru labu piemēru, veicināt arī plašākas sabiedrības aktīvu, veselīgu un pilnvērtīgu brīvā laika pavadīšanu, popularizēt kērlinga spēli, kā iespēju pilnveidot sabiedrības locekļu dzīvesveidu;
2.1.3. veicināt jaunatnes iesaistīšanu kērlingā;
2.1.4. sadarboties ar valsts, pašvaldību, privātajām un sabiedriskajām institūcijām sporta attīstības un veselīga dzīvesveida organizēšanas jomā, iesaistīt VKK darbībā un tās mērķu īstenošanā dažādu profesiju un institūciju pārstāvjus;
2.1.5. kērlinga sacensību, tai skaitā Ventspils pilsētas čempionātā kērlingā, turnīru un citu sporta pasākumu rīkošana un popularizēšana;
2.1.6. iekļauties Latvijas kērlinga un citu sporta organizāciju apritē;
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar VKK 2009.gada 8.novembra biedru sapulces lēmumu)
2.1.7. veicināt VKK biedru radošā un intelektuālā potenciāla iesaisti sporta un veselīga dzīvesveida pilnveidošanā, VKK iespēju robežās aizsargāt un popularizēt VKK biedru idejas un darba rezultātus, kas saistīti ar fiziski aktīva dzīvesveida popularizēšanu un veicināšanu;
2.1.8. veicināt VKK biedru sportiskās meistarības izaugsmi un augstu sportisko rezultātu sasniegšanu kērlingā, godīgas spēles principu un kērlinga spēlētāja ētikas kodeksa ievērošanu;
2.1.9. sekmēt labāko kērlinga sportistu atbalstīšanu;
2.1.10. veicināt kērlinga infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes attīstību un nodrošinājumu Ventspils pilsētā;
2.1.11. atbalstīt un veicināt petanka, kā sporta un veselīga brīvā laika pavadīšanas veida, attīstību Ventspilī un Latvijā;
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar VKK 2009.gada 8.novembra biedru sapulces lēmumu)
2.1.12. organizēt petanka sacensības un veicināt VKK biedru sportiskās meistarības izaugsmi petanka sporta veidā;
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar VKK 2009.gada 8.novembra biedru sapulces lēmumu)
2.1.13. veicināt petanka nfrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes attīstību un nodrošinājumu Ventspils pilsētā.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar VKK 2009.gada 8.novembra biedru sapulces lēmumu)

3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš un darbības pamats.

3.1. VKK ir nodibināts uz nenoteiktu laiku.
3.2. VKK darbība tiek realizēta saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu, Civillikumu, Sporta likumu un citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kā arī šiem statūtiem.

4.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.

4.1. VKK var iestāties jebkura fiziska persona, kas sasniegusi 13 gadu vecumu, kura apliecina savu gatavību pildīt VKK statūtos un valdes lēmumos noteikto, un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, kura apliecina savu gatavību pildīt VKK statūtos un valdes lēmumos noteikto, iesniedzot VKK valdei noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka VKK valde.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar VKK 2009.gada 8.novembra biedru sapulces lēmumu)
4.2. Personas, kuras nav sasniegusi 18 gadu vecumu, iestāšanās pieteikumu VKK saskaņo viens no tās vecākiem vai likumiskais aizbildnis. Personas, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu, nevar tikt ievēlētas kluba valdē.
4.3. Lēmumu par biedra uzņemšanu VKK pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
4.4. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par VKK biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.
4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no VKK, rakstveidā paziņojot par to valdei.
4.5. Personām, kurām ir īpaši nopelni VKK darbībā un attīstībā, var tikt piešķirts VKK goda biedra statuss. VKK goda biedru statusu piešķir un noņem valde. Goda biedra statusa piešķiršanai ir jāsaņem atbilstošās personas piekrišana. Goda biedrs jebkurā brīdī var lūgt šo statusu noņemt, iesniedzot rakstisku lūgumu. Lēmumu par VKK goda biedra statusa noņemšanu pieņem valde.
4.6. Biedru var izslēgt no VKK ar valdes lēmumu, ja:
4.6.1. biedrs vairāk kā 6 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;
4.6.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;
4.6.3. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto;
4.6.4. biedrs pieļāvis statūtu pārkāpumu vai nodarījis būtisku kaitējumu VKK.
4.7. Jautājumu par VKK biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža. Valdes izslēgtajam biedram ir tiesības prasīt jautājumu par viņa izslēgšanu izskatīt biedru sapulcē.

5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.

5.1. VKK biedriem ir šādas tiesības:
5.1.1. piedalīties VKK darbībā, ievēlēt un tikt ievēlētam VKK pārvaldes institūcijās;
5.1.2. pieprasīt un saņemt informāciju par VKK darbību, tai skaitā iepazīties ar visu VKK institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
5.1.3. piedalīties visos VKK organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par VKK darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.
5.2. VKK biedram ir šādi pienākumi:
5.2.1. ievērot VKK statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;
5.2.2. regulāri maksāt biedru naudu;
5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt VKK mērķu un uzdevumu realizēšanu;
5.2.4. piedaloties kērlinga sacensībās, ievērot starptautisko un Latvijas sporta federāciju noteikumus, sporta ētikas, kērlinga spēlētāja ētikas un godīgas spēles principus, Antidopinga konvencijas noteikumus, kā arī citus saistošus normatīvos aktus;
5.2.5. VKK biedrs ir atbildīgs par savu veselības stāvokli un regulāru veselības pārbaužu veikšanu, savas veselības un dzīvības apdrošināšanu;
5.2.6. piedalīties biedru sapulcēs;
5.2.7. atturēties no darbībām, kas var radīt VKK zaudējumus.
5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.
5.4. VKK goda biedram ir tādas pašas tiesības, kā VKK biedram. VKK goda biedram nav jāmaksā biedru nauda.

6.nodaļa. Biedrības struktūrvienības.

6.1. Ar valdes lēmumu var tikt izveidotas VKK teritoriālās un citas struktūrvienības.
6.2. Struktūrvienības (ja tāda tiek izveidota) darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar VKK regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina valde.

7.nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

7.1. Biedru sapulce ir augstākā VKK lēmējinstitūcija. Biedru sapulces kompetence, papildus normatīvajos aktos noteiktajam, ir:
7.1.1. ievēlēt valdes priekšsēdētaju (prezidentu) un revidentu;
7.1.2. noteikt ikgadējās biedru naudas apmēru;
7.1.3. lemt par VKK stratēģiskiem darbības virzieniem;
7.1.4. lemt par VKK iestāšanos vai izstāšanos no citām organizācijām;
7.1.5. apstiprināt VKK valdes nolikumu;
7.1.6. pieņemt lēmumu par VKK valdes locekļu darba atlīdzību, apmaksas kārtību un apmēru.
7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi VKK biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.
7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta pēc valdes iniciatīvas, ja biedru sapulces sasaukšana ir nepieciešama VKK interesēs, bet ne retāk kā reizi divos gados.
7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa. VKK biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas (14 dienas) pirms sapulces to izziņojot VKK interneta mājas lapā vai nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.
7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.
7.7. Biedru sapulce ievēl valdi, prezidentu un revidentu, balsojot aizklāti. Pārējie biedru sapulces lēmumi tiek pieņemti biedru sapulces nolemtā kārtībā par katra izskatāmā dienas kārtībā iekļautā jautājuma balsojumu (atklātā vai aizklātā veidā), pieņemot lēmumu ar vienkāršu balsu vairākumu, atklāti balsojot.
7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem. Lēmums par VKK darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā trīs ceturtdaļas no klātesošajiem biedriem.

8.nodaļa. Izpildinstitūcija.

8.1. VKK izpildinstitūcija ir valde. VKK valdi ievēl biedru sapulce uz diviem gadiem. VKK valde sastāv no 5 valdes locekļiem.
8.2. Valdes priekšsēdētājs vienlaicīgi ir VKK prezidents (turpmāk tekstā – VKK prezidents). VKK prezidentu ievēl biedru sapulce.
8.3. Valdes priekšsēdētāja vietnieku no sava vidus ievēl valdes locekļi. Valdes priekšsēdētāja vietnieks vienlaicīgi ir viceprezidents (prezidenta vietnieks), turpmāk tekstā – VKK viceprezidents.
8.4. Valde vada un pārstāv VKK. Valde pārzina un vada VKK lietas, pārvalda VKK mantu un rīkojas ar tā līdzekļiem atbilstoši likumiem, statūtiem un biedru sapulces lēmumiem. Valde organizē VKK grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Lai nodrošinātu VKK statūtiem atbilstošu darbību, valde izveido komitejas un komisijas un vada to darbu. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.
8.5. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt VKK sekojoši: VKK prezidents - atsevišķi, pārējie valdes locekļi - tikai kopā ar vēl vienu valdes locekli.
8.6. Par valdes locekļu pienākumu izpildi var tikt noteikta atlīdzība, atlīdzības apmēru un izmaksu kārtību nosaka biedru sapulce.
8.7. Valdes loceklis var prasīt izdevumu segšanu, kas saistīti ar VKK valdes locekļa pienākumu izpildi, šo izdevumu segšanas kārtību un apjomu nosaka valde.
8.8. VKK viceprezidentam ir tās pašas tiesības, kādas ir VKK prezidentam, bet tikai VKK prezidenta prombūtnes laikā.

9.nodaļa. Revidents.

9.1. VKK finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz diviem gadiem.
9.2. VKK revidents nevar būt VKK valdes loceklis.
9.3. Revidents:
9.3.1. veic VKK mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
9.3.2. dod atzinumu par VKK budžetu un gada pārskatu;
9.3.3. izvērtē VKK grāmatvedības un lietvedības darbu;
9.3.4. sniedz ieteikumus par VKK finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.
9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
9.5. Revidentam ir tiesības jebkurā laikā veikt tūlītējas kontroles un pārbaudes pasākumus. Revidents ir tiesīgs pieaicināt palīgā ekspertus vai speciālistus, par ko paziņo valdei.

10.nodaļa. Biedru nauda

10.1. VKK biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā, samaksu veicot līdz atbilstošā kalendārā gada 31.janvārim, biedru sapulces noteiktā apmērā.
10.2. VKK jaunuzņemtajam biedram ir jāsamaksā biedru nauda 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā no valdes lēmuma par biedra uzņemšanu VKK pieņemšanas dienas, samaksājot atbilstošā gada pilnu biedra naudas summu.

11.nodaļa. Citi noteikumi

11.1. VKK var nodarbināt personas brīvprātīgā darbā. Personas, kas veic brīvprātīgā darbu, var prasīt tādu izdevumu segšanu, kas radušies brīvprātīgā darba izpildes gaitā.

 

Statūti apstiprināti Sporta - sabiedriskās organizācijas Ventspils kērlinga klubs biedru kopsapulcē Ventspilī, 2005.gada 28.maijā.
Statūti grozīti Ventspils kērlinga kluba biedru sapulcē Ventspilī, 2009.gada 8.novembrī.

 

Ventspils kērlinga kluba prezidente                      Inga Apmane

 
Fotogalerija
Ventspils 2. čempionāta petankā noslēgums 2013

Komentāri:414
Faili
VKK spēlētāju licencēšanas noteik.
VKK biedra atteikums
VKK biedra pieteikums
Failu arhīvs
Pēdējie raksti
Ventspils kērlinga kluba biedru sapulce
06.03.2017
Svētdien atsāksies cīņas Ventspils čempionāta kērlingā
08.01.2017
Ziemassvētku kauss un cūkas šņukurs šogad aizceļo uz Lietuvu
08.01.2017
Šajā nedēļas nogalē notiks cīņas par Ziemassvētku kausu 2016
17.12.2016
Ventspils čempionāts kērlingā
01.12.2016
Svētdien turpināsies cīņas Ventspils čempionātā kērlingā
25.11.2016
Ventspils kērlinga klubs aicina piedalīties turnīra 'Ziemassvētku kauss 2016' izcīņā
16.11.2016
Treniņs!
17.08.2016
Sezonas pirmais treniņš jau šo sestdien!
11.08.2016
Petankas turnīrs 'Ventspils 2016'
30.07.2016
Vairāk ziņas
Izstrādātājs Senet, 2005 © ventcurling.lv